top of page

Algemene voorwaarden

Definities

 1. Van K naar Beter: het merk De Gezonde Muts, is onderdeel daarvan, gevestigd te Noordwijkerhout onder KvK nr. 83595961.

 2. Klant: degene met wie van K naar Beter een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: van K naar Beter en klant samen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten door of namens van K naar Beter.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

 

 1. Aanbiedingen en offertes van, van K naar beter zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of offerte staat vermeld.

 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Aanvaarding

 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt van K naar Beter zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 

Prijzen

 

 1. Alle prijzen die van K naar beter hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die van K naar beter hanteert voor haar producten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan van K naar beter te allen tijde wijzigen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die van K naar beter niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

Monsters en modellen

 

 1. Als de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 

Betalingen en betalingstermijn

 

 1. Van K naar Beter mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

 2. De klant dient het restant van de betaling op 1 december van de maand van levering te hebben voldaan.

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat als de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat van K naar Beter de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 4. Van K naar beter behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is van K naar Beter gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan De Gezonde Muts.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag van K naar Beter zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van, van K naar beter op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door van K naar Beter dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan van K naar beter  te betalen.

 

Recht van reclame

 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is van k naar Beter gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. Van K naar beter roept het recht van reclame in door middel van schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijke te retourneren aan van K naar beter, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

Retentierecht

 

 1. Van K naar beter kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van, van K naar beter heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan van K naar beter.

 3. Van K naar beter is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van haar retentierecht.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Van K naar beter blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van, van K naar Beter op grond van wat voor met van K naar Beter gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen over het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan van K naar Beter zich beroepen op eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 4. Indien van K naar Beter een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft van K naar Beter het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering

 

 1. Levering vindt plaats op afgesproken datum van 2 december tot en met 15 december.

 2. Levering vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 3. Als de overeengekomen bedragen niet op tijd worden voldaan, heeft van K naar Beter het recht zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

 4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan van K naar Beter kan tegenwerpen.

 

Levertijd

 

 1. De door van K naar Beter opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant akkoord getekende orderbevestiging door van K naar Beter schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij van K naar Beter niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

 

Transportkosten, zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 

Als de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan van K naar Beter niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Garantie

 

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 3. Het risico van verlies, beschadigd of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop de juridische en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart van k naar Beter tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door van K naar Beter geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 

 1. De klant dient een door van K naar Beter geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant van K naar Beter daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen van K naar Beter uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat van K naar Beter in staat is hierop adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Als een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat van K naar Beter gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan van K naar Beter.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling van K naar beter ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijk aansprakelijkheid klant

 

 1. Als van K naar Beter een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomst aan van K naar Beter verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid van K naar Beter

 

 1. Van K naar Beter is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Als van k naar Beter aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Van K naar Beter is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Als van K naar beter aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt betaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een flyer zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van van K naar Beter vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde artikel 6.89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer van K naar Beter toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigd.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door van K naar Beter niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat van K naar Beter in verzuim is.

 3. Van K naar Beter heeft het recht om de overeenkomst met de klant te ontbinden, als de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel als van K naar Beter kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van van K naar beter in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan van K naar Beter kan worden toegerekend in een van de wil van van K naar beter onafhankelijke situatie, waardoor nakoming vanhaar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van van K naar Beter kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook- doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand, wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden, onverwachte stroom -, elektriciteits-, internet-, computer-, en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Als zich een overmacht situatie voordoet waardoor van K naar beter 1 of meerdere verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat van K naar Beter er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat de overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. Van K naar Beter is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht situatie enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 

 1. Als na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 

 1. Van K naar beter is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal van K naar Beter zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Overgang van rechten

 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van van K naar beter.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goed rechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat van K naar Beter bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar van K naar Beter gevestigd is, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 1 januari 2023

Disclaimer
Copyright.

Alle teksten, beelden, en andere elementen op deze website zijn eigendom van De Gezonde Muts. Indien je informatie wenst over te nemen in welke vorm van publicatie dan ook, moet je dit bij Evelien van der Werff aanvragen. Neem hiervoor contact op via evelienvanderwerff@gmail.com

De Gezonde Muts doet al het mogelijke om juiste en volledig informatie te verschaffen. Wij nemen echter geen enkele aansprakelijkheid op ons voor eventuele inhoudelijke of technische fouten. Mocht je onjuistheden aantreffen, neem dan contact op met evelienvanderwerff@gmail.com.

De Gezonde Muts is niet verantwoordelijk voor handelingen die door de bezoeker van de website ondernomen worden op basis van de verstrekte informatie op de website.

De gezonde muts
Payment Methods
bottom of page